Bestemmingsplan

 • Appellant dient een planschadeclaim in vanwege de vervallen juridisch-planologische mogelijkheid om een tweede woning te realiseren. Het bevoegd gezag stelt dat de planschade voor rekening van verzoeker komt omdat het

  ...
 • Een woning wordt aangevraagd als bedrijfswoning behorende (en noodzakelijk voor) een kampeerterrein. De ABRS is van oordeel dat met de camping niet in een volwaardig inkomen kan worden voorzien. De camping dient dan ook vooralsnog als

  ...
 • Hoewel B&W niet handhavend kunnen optreden vanwege strijd met het bestemmingsplan (de activiteit mag immers volgens het overgangsrecht worden voortgezet) en vanuit de gemeente niet is aangegeven dat desnoods met onteigening een einde

  ...
 • Een bestemmingsplan voor een grootschalige leisure-ontwikkeling wordt ‘hangende het beroep’ vervangen door een ander bestemmingsplan (art 6:19 Awb). Omdat het eerste bestemmingsplan is vastgesteld voor de ‘ladder’

  ...
 • Uitspraak van de rechtbank waarbij een bepaling in een beheersverordening onverbindend wordt verklaard wegens strijd met artikel 3.38 Wro (+ wat te doen met bestaand doch illegaal gebruik).

 • Bestaande rechten op basis van een vigerend bestemmingsplan zijn geen reden om een ruimtelijke onderbouwing achterwege te laten.

 • Buro Waalbrug heeft in opdracht van de gemeente Schijndel het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herijking’ opgesteld. Met deze herijking is het bestemmingsplan  Landelijk gebied zoals de gemeenteraad die op 27 juni

  ...
 • Belangrijk: volg de aanwijzingen uit een onderzoeksrapport op als je dit onderzoeksrapport zonder nadere onderbouwing aan een besluit (bestemmingsplan) ten grondslag legt. Beter: zorg voor een goede vraagstelling bij het uitzetten van

  ...
 • Door alle projecten die met behulp van de Crisis- en herstelwet (of zonder hulp) vooruitlopen op de Omgevingswet staat de wijze van regelen in een bestemmingsplan in de spotlights. Niet dat je er goede sier mee kunt maken op een

  ...
 • Een uitspraak van de ABRS waarin andermaal wordt uitgelegd hoe je detailhandel in een bestemmingsplan moet en mag regelen.

 • Bestemmingsplannen in tijden van crisis: Is er sprake van ‘een nieuwe stedelijke ontwikkeling’ in het geval van kleinschalige woningbouw en is de behoefte (aan 3 woningen binnen een planperiode van 10 jaar!) wel

  ...
 • Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van 1.000 hectare. In het gebied tussen

  ...
 • Twee uitspraken over de ladder waar onder andere (en eigenlijk vooral) de vraag of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling centraal staat. De uitspraken kennen een wisselende uitkomst.

 • Voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan voor het centrum van Wijk bij Duurstede heeft buro Waalbrug een visie op de binnenstad gemaakt. In een overzichtelijke infographic zijn de waarden en speerpunten van de binnenstad op

  ...
 • De ABRS heeft uitgesproken dat een dubbelbestemming niet in tegenspraak mag zijn met een enkelbestemming. Het lijkt erop dat dit een rol speelt indien een enkelbestemming (i.c. Bedrijf) ook volledig voorzien is van een dubbelbestemming

  ...
 • De Raad van State heeft weer eens uitspraak gedaan over de juridisch-planologische regeling van evenementen in een bestemmingsplan. In de lijn van de vorige uitspraken oordeelt de bestuursrechter ook nu weer, dat het feit dat evenementen

  ...
 • Het zal u niet zijn ontgaan. Op 29 mei 2019 haalde de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State een dikke streep door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Daarmee komen veel ruimtelijke ontwikkelingen plotseling tot stilstand; de

  ...
 • De laatste tijd speelt in de rechtspraak geregeld (weer) de vraag of woningen gebruikt kunnen worden voor de huisvesting van meerdere personen die niet één huishouden vormen, zoals arbeidsmigranten of studenten (kamerverhuur). Hoewel

  ...
 • In het kader van een goede ruimtelijke ordening (aanvaardbaar woon- en leefklimaat) moet je ook aandacht besteden aan de hobbymatige teelt van fruitbomen. Ook hier worden / kunnen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.

 • Afgelopen 11 maart 2020 hielden wij in samenwerking met Jansen Bouwontwikkeling B.V., Goudappel Coffeng en de gemeente Houten een bewonersavond over de nieuwbouwplannen voor de Kiem van Houten. Aanleiding was de recente terinzagelegging

  ...