Het plan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de Wijthmenerplas en directe omgeving als gebied voor dagrecreatie inclusief het gebruik van een gedeelte van het plangebied als evenemententerrein.

4.1.2. Ingevolge artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder c, van de planregels zijn de voor "Recreatie - Dagrecreatie" aangewezen gronden bestemd voor evenementen ter plaatse van de functieaanduiding "evenemententerreinen".

Ingevolge lid 4.5 wordt tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) in ieder geval gerekend:

a. het houden van meer dan acht evenementen per jaar, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen, ter plaatse van de functieaanduiding "evenemententerrein";

b. het houden van evenementen gedurende de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs in de regio Noord;

c. het houden van evenementen ter plaatse van de aanduiding "evenemententerrein" buiten de volgende eindtijden:

1. van zondag tot en met donderdag ten behoeve van het gebruik van geluidsversterkende apparatuur na 23:00 uur;

2. van zondag tot en met donderdag ten behoeve van het gebruik van schenkpunten na 23:30 uur;

3. op vrijdag en zaterdag ten behoeve van het gebruik van geluidsversterkende apparatuur na 00:00 uur;

4. op vrijdag en zaterdag ten behoeve van het gebruik van schenkpunten na 00:00 uur;

d. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding "evenemententerrein" indien de volgende maximale geluidsniveaus worden overschreden: maximale geluidsbelasting op de gevel van de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten:

1. grootschalige evenementen: 85 dB(A)/95 dB(C)

2. overige evenementen: 75 dB(A)/85 dB(C);

e. het gebruik ter plaatse van de functieaanduiding "evenemententerrein", ten behoeve van een grootschalig evenement, indien niet door middel van een geluidsplan is aangetoond dat redelijkerwijs te verwachten is dat wordt voldaan aan de onder d genoemde geluidnormen;

In de specifieke gebruiksregeling zijn regels opgenomen over eindtijden en worden maximale geluidniveaus voorgeschreven. Daarnaast worden evenementen toegestaan onder de voorwaarde dat in een geluidplan is aangetoond dat aan de voorgeschreven normen kan worden voldaan. Hier moet wel bij worden gezegd dat de gemeente heeft aangetoond dat het houden van grootschalige evenementen onder de voorgeschreven normen mogelijk is. Dus de vraag of met de regel onder e kan worden volstaan (in het kader van het aantonen van de uitvoerbaarheid) is niet aan de orde geweest.

De regeling gaat toch onderuit omdat de gemeente aansluiting heeft gezocht bij de Nota Evenementen met een luidruchtig karakter (van de Inspectie Milieuhygiëne Limburg) maar in het bestemmingsplan toch hogere geluidnormen opneemt. Een dergelijke constructie (ondanks alle goede bedoelingen) houdt zelden (eigenlijk nooit) stand.

Naast het aspect geluid bevat de uitspraak ook (bekende) overwegingen over de wijzigingsbevoegdheid.

4.5.1. Ingevolge artikel 4, lid 4.7, van de planregels kan het college van burgemeester en wethouders met inachtneming van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) de bestemming "Recreatie - Dagrecreatie" wijzigen in die zin dat omvang of de vorm van de aanduiding "evenemententerrein" in vorm of omvang kan worden aangepast, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1. het stedenbouwkundig beeld;
2. de woonsituatie;
3. de verkeersveiligheid;
4. de parkeergelegenheid;
5. de sociale veiligheid;
6. de milieusituatie;
7. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden van de gronden;
8. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Ten aanzien van het betoog van [appellante sub 1] dat de ruimtelijke gevolgen na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet inzichtelijk zijn, overweegt de Afdeling dat de in de planregels opgenomen maximale geluidnormen bij aanpassing van de vorm of omvang van de aanduiding "evenemententerrein" blijven gelden.

De raad moet echter bij de vaststelling van het plan hebben afgewogen of de situaties die kunnen ontstaan door de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, planologisch aanvaardbaar zijn. Het extra aantal verkeersbewegingen ten gevolge van een vergroting van het evenemententerrein is niet onderzocht. Derhalve is niet inzichtelijk gemaakt welke gevolgen een vergroting van het evenemententerrein zullen hebben voor de verkeerssituatie. Evenmin is de parkeerbehoefte ten gevolge van een vergroting van het evenemententerrein inzichtelijk gemaakt, zodat onvoldoende duidelijk is of de ter plaatse aanwezige dan wel de nog te realiseren parkeerplaatsen voldoende zijn om aan de parkeerbehoefte te voldoen.