De ABRS merkt op:
5.3. Ingevolge artikel 3.1.2, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) kan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening een bestemmingsplan regels bevatten met betrekking tot branches van detailhandel.

Uit de Nota van Toelichting bij het Bro volgt dat met deze bepaling is bedoeld buiten twijfel te stellen dat branchering ten aanzien van detailhandel in bestemmingsplannen is toegestaan. De bepaling leidt ertoe dat gemeenten ter bevordering van de ruimtelijke economische kwaliteit in hun bestemmingsplannen eisen kunnen stellen ten aanzien van de vestiging van bepaalde branches van detailhandel. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de eisen zullen moeten worden gemotiveerd vanuit overwegingen van ruimtelijke kwaliteit en niet louter kunnen zijn gegrond op argumenten van concurrentiebeperking, aldus de Nota van Toelichting.

Dit gezegd hebbende stelt de ABRS vast dat het bestemmingsplan niet alleen een onderscheid maakt in verschillende branches (in de regels hoofdassortimenten genoemd) maar door middel van de bijlage bij de regels ook gedetailleerd voorschrijft welke assortimenten mogen worden gevoerd. Appellant stelt dat daardoor op hun gronden geen doe-het-zelfzaak is toegestaan omdat het assortiment van een doe-het-zelfzaak uitgebreider is dan het assortiment dat onder bouwmaterialen wordt opgesomd.

De ABRS overweegt:
5.4. De Afdeling overweegt dat het vaststellen van het toegestane assortiment in de assortimentslijst PDV een te vergaande beperking van de gebruiksmogelijkheden van het perceel Zuidsingel 14-16 betekent. Een bestemmingsplan kan weliswaar regels bevatten met betrekking tot branches van detailhandel, maar daaronder valt niet tevens het gedetailleerd vaststellen van het toegestane assortiment. De Afdeling komt tot deze uitleg omdat uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening als zodanig niet van belang is welke specifieke goederen verkocht worden wanneer deze binnen de toegestane branche vallen.

In je bestemmingsplan een onderscheid maken in gewone detailhandel, volumineuze detailhandel (perifere detailhandel) en grootschalige detailhandel is zonder meer toegestaan. Als je naast deze usual suspects nog een nadere nuancering wilt aanbrengen, zul je goed moeten motiveren waarom dat ruimtelijk noodzakelijk en relevant is.

ABRS 19 februari 2014, 201302826/1/R1.