Ingevolge vaste jurisprudentie (zie bijvoorbeeld ABRS 9 januari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BY8000) moet de gemeenteraad een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan opnemen indien de voorwaarde (bijvoorbeeld landschappelijke inpassing of geluidscherm) noodzakelijk wordt geacht voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een ontwikkeling die met een bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.

In de hieronder genoemde uitspraak redeneerde de ABRS als volgt:
“De Afdeling stelt vast dat in het plan geen voorwaardelijke verplichting is vervat, inhoudende dat de betrokken bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt alvorens de ruimte voor ruimte-woningen mogen worden gerealiseerd. Nu de raad ter zitting heeft aangegeven dat hij heeft beoogd met het plan te voorzien in een waarborg dat de bedrijfsbebouwing is gesloopt alvorens de compensatiewoningen kunnen worden gerealiseerd, terwijl in het plan daartoe geen voorwaardelijke verplichting is opgenomen, ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit in zoverre is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.”

De ABRS vernietigt het bestemmingsplan.

Let dus goed op: Er kan een noodzaak zijn om ruimtelijke maatregelen / voorzieningen als voorwaardelijke verplichting op te nemen in het bestemmingsplan.

ABRS 23 oktober 2013, 201301807/1/R4.