Op 1 november 2014 treedt de AMvB in werking die o.a. het Besluit omgevingsrecht wijzigt (in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet). Deze AMvB ‘vereenvoudigt’ (ik vermoed onder het mom van waarom wachten op de Omgevingswet als het nu al eenvoudiger kan) onder andere:

- het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan,het permanent afwijken van het bestemmingsplanen het vergunningvrij bouwen.

- Deze aspecten kunnen aanleiding vormen om uw bestemmingsplannen en uw beleidsregels voor het afwijken van een bestemmingsplan (kruimelgevallen) te herzien. Enkele wijzigingen op een rij:

Tijdelijk afwijken van een bestemmingsplan

Door het verbinden van een tijdelijkheidsvoorschrift aan een omgevingsvergunning, het van toepassing zijn van de reguliere procedure en het loslaten van de eis dat het moet gaan om een tijdelijke behoefte, is het instrument van de tijdelijke afwijkingsvergunning veel aantrekkelijker geworden. Naast het verbinden van een tijdelijkheidsvoorschrift in de vorm van een termijn kan ook in plaats van een termijn het zich voordoen van bepaalde omstandigheden, een gebeurtenis of voorval als voorschrift aan de omgevingsvergunning worden verbonden. De nota van toelichting bij de AMvB noemt de termijn waarin een bepaalde persoon in een gebouw woonachtig is en afhankelijk is van het ontvangen van mantelzorg als voorbeeld.

Permanent afwijken van een bestemmingsplan

Het permanent afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van gebouwen (en aansluitende terreinen) binnen de bebouwde kom is ook zo’n verruiming. Hier komt nog bij dat het aantal woningen mag toenemen ten opzichte van het aantal bestaande woningen. Een kantoorpand omzetten naar wonen kan dus met een besluit van B&W en na het doorlopen van de reguliere procedure!

Vergunningvrij bouwen

Naast het (tijdelijk) afwijken van het bestemmingsplan behelst de AMvB ook een ‘versoepeling’ van het vergunningvrij bouwen. Een woning mag vergunningvrij met 4 meter diepte worden uitgebouwd (ipv de huidige 2,5 meter) en de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken (met of zonder vergunning gebouwd) wordt gerelateerd aan de oppervlakte van een perceel (via het nieuwe begrip bebouwingsgebied). Verder mogen aangebouwde en vrijstaande bijbehorende bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van mantelzorg.

Interpreterende beleidsregels

Een onderbelicht aspect van de aangehaalde AMvB betreft het wijzigen van artikel 3.1.2 Besluit ruimtelijke ordening. In dit artikel is geregeld dat ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening in een bestemmingsplan regels kunnen worden opgenomen waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels. In de nota van toelichting wordt opgemerkt dat hiermee buiten twijfel wordt gesteld dat in een bestemmingsplan (net als in een gewone verordening) regels kunnen worden gesteld die een zekere interpretatieruimte laten (vage normen). De aanleiding is in het bijzonder gelegen in de mogelijkheid om in een bestemmingsplan een regeling voor het parkeren op te nemen zonder de parkeernormen in concreto vast te leggen.

Zoals gezegd kunnen deze aspecten aanleiding vormen om uw bestemmingsplannen en beleidsregels voor het afwijken van een bestemmingsplan (kruimelgevallen) te herzien. Buro Waalbrug kan dit op een efficiënte wijze voor u verzorgen. Wij kunnen een parapluregeling voor u opstellen en tegelijkertijd door middel van het opstellen van een geconsolideerd bestemmingsplan, zorgdragen voor een goede raadpleegbaarheid van uw bestemmingsplannen. Afhankelijk van uw ambitie kunt u deze slag ook gebruiken om een eerste stap richting het Omgevingsplan te maken.