Buro Waalbrug heeft in opdracht van de gemeente Schijndel het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herijking’ opgesteld. Met deze herijking is het bestemmingsplan  Landelijk gebied zoals de gemeenteraad die op 27 juni 2013 heeft vastgesteld, gedeeltelijk herzien. Voor het opstellen van de herijking bestonden verschillende aanleidingen.

  • de reactieve aanwijzing van de provincie Noord-Brabant van 30 juli 2013 (NL.IMRO.9930.ra0844bgSchijn-va01) en de uitspraak van de Raad van State over de reactieve aanwijzing van 10 december 2014;
  • de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 december 2014;
  • de aanpassing van de provinciale Verordening Ruimte;
  • het herstellen van enkele omissies in of het verwerken van enkele verbeteringen van het bestemmingsplan Landelijk gebied;
  • het verwerken van herijking van het cultuurhistorisch beleid (met name een (gedeeltelijke) hernieuwde inventarisatie en waardering van de cultuurhistorische waarden).

Verordening Ruimte provincie Noord Brabant

De provincie Noord Brabant heeft op 7 februari 2014 de Verordening Ruimte 2014 vastgesteld. De gemeente wilde deze verordening logischerwijs verwerken in de herijking. De Verordening Ruimte 2014 is voor de herijking op de volgende onderdelen van belang:

  • het beleid en de toegestane ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijen in Brabant worden ingrijpend gewijzigd. Het uitbreiden van een veehouderij is geen recht meer maar moet verdiend worden door te voldoen aan de eisen van een zorgvuldige veehouderij;
  • het onderscheid in landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden (integrale zonering) is komen te vervallen. In de plaats hiervan kent de verordening de aanduiding “Beperking veehouderij”. In deze gebieden geldt dat er in beginsel geen uitbreidingsmogelijkheden zijn voor een veehouderij, tenzij het bedrijf over voldoende grond beschikt om (een deel van) de kringlopen te sluiten. Met deze aanduiding wordt het bestaande beleid in extensiveringsgebied feitelijk voortgezet. De regels binnen het gebied beperkingen veehouderij zijn er op gericht om een ongewenste intensivering van de veehouderij in dit gebied te voorkomen.

Actualisatie erfgoedbeleid gemeente Schijndel

Na de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied in 2013 is gebleken dat de ter voorbereiding van dat bestemmingsplan uitgevoerde cultuurhistorische analyse en waardering op onderdelen niet klopt of niet navolgbaar is. Naar aanleiding van deze constatering is ten behoeve van het opstellen van de herijking samengewerkt met RAAP Archeologisch Adviesbureau (RAAP) en het Monumenten Advies Bureau (MAB) om het erfgoedbeleid te herijken. RAAP en MAB hebben een gedeeltelijke herziening van de inventarisatie- en waarderingskaarten op het gebied van de landschapstypen en een beargumenteerde herwaardering van landschapselementen, landschapsstructuren en gebouwd erfgoed uitgevoerd. Een beschrijving van de aanpak, een rapportage van het resultaat (onder de titel Tussen Aa-dal en Rooiseheide) en de bijbehorende kaarten zijn als bijlage bij de herijking opgenomen. De cultuurhistorische waarden zijn vervolgens in het bestemmingsplan geborgd door middel van een viertal dubbelbestemmingen ten aanzien van gebieden, elementen, ensembles en gebouwen.

Op 18 mei 2016 is in de uitspraak van de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaard en is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Inmiddels werkt ons bureau aan het opstellen van een zogenaamd ‘geconsolideerd bestemmingsplan’, zodat de toetsing van initiatieven aan de verschillende geldende bestemmingsplannen gemakkelijker kan plaatsvinden. Bijkomend voordeel is dat alle geldende bestemmingsplan ter voorbereiding op de Omgevingswet en het Omgevingsplan daarmee alvast in één gecombineerd plan worden opgenomen.

Opdrachtgever: Gemeente Schijndel
Type project: Bestemmingsplan
Locatie: Gemeente Schijndel