• Bedrijfsbebouwing ENCI-terrein

  Bedrijfsbebouwing ENCI-terrein

 • Huidige functie

  Huidige functie

 • Plan van transformatie

  Plan van transformatie

 • Archeologie

  Archeologie

 • Recreatie

  Recreatie

Voor de transformatie van het ENCI-gebied (bedrijfsterrein + mergelgroeve) in de gemeente Maastricht tot een multifunctioneel bedrijventerrein en een gebied voor natuur, recreatie en toerisme wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Buro Waalbrug adviseert de gemeente Maastricht hierbij en begeleidt het opstellen van het bestemmingsplan.

Het gaat hier om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in de Crisis- en herstelwet. Het ENCI-gebied is hiervoor aangewezen als ‘experimenteergebied’. Dit onder meer omdat het transformatieproces ‘organisch’ zal verlopen en de planperiode van een regulier bestemmingsplan (10 jaar) hiervoor niet toereikend is. Ook worden in het bestemmingsplan regelingen opgenomen met betrekking tot het aspect milieu (milieukwaliteitseisen). Dit laatste met het oog op de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied. Een dergelijke regeling is in een regulier bestemmingsplan niet mogelijk.

Daarnaast is het ENCI-gebied met toepassing van de Crisis- en herstelwet tevens aangemeld als ‘ontwikkelingsgebied’. Alleen zo is het mogelijk om in het Chw-bestemmingsplan ontwikkelingsruimte op te nemen in het kader van stikstofdepositie als bedoeld in de Natuurbeschermingswet, alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen voor vergunningverlening door gedeputeerde staten.

Het planproces vindt plaats in nauwe samenwerking met de bij de transformatie betrokken partijen, gemeente Maastricht, ENCI, SOME (Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied), provincie Limburg en Natuurmonumenten. Buro Waalbrug vervult in dit proces de rol van adviseur ruimtelijke ontwikkeling.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wil Haans.

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht
Type project: Bestemmingsplan
Locatie: Gemeente Maastricht