Buro Waalbrug adviseert over en ontwerpt aan verschillende opgaven op diverse schaalniveaus in zowel stedelijk als landelijk gebied. Van structuurvisies tot gedetailleerde ruimtelijke ontwerpen. Naast onze directe betrokkenheid bij projecten, delen wij onze kennis en expertise in de verschillende stadia van visievorming en in ontwerpopgaven. Zo kunnen bijvoorbeeld planprocessen beter worden gestroomlijnd door, op beslissende momenten, gelijktijdig zicht te houden op de ruimtelijke, juridische en milieukundige mogelijkheden.

De wensen van de opdrachtgever en de (eind)gebruikers, de verankering in de omgeving en het hanteren van duurzame principes vormen belangrijke voorwaarden om ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Door het ontwerpen van een toekomstbestendige opzet is het mogelijk flexibel in te springen op wijzigende omstandigheden en kan een heldere fasering worden aangebracht. Daarbij is continu aandacht voor de haalbaarheid, de verschillende belangen en een goede communicatie naar betrokken partijen. Door de verbeeldingskracht van onze plannen wordt in een open planproces gewerkt aan een breed gedragen plan.

Stedenbouw en beeldkwaliteit

stedenbouw beeldkwaliteit

Landschapsontwerp en inrichting

landschapsontwerp inrichting

Ruimtelijke ordening en beleid

ruimtelijke ordening

 

Ondersteuning

Naast het werk op projectbasis adviseren en ondersteunen wij u ook bij deelaspecten van projecten of participeren in planprocessen. Naast een eigen inhoudelijke inbreng geven wij advies over en commentaar op producten, wat u helpt de juiste keuze te maken tijdens de planvorming. Wij gaan graag met u in gesprek over vakgerichte onderwerpen en thema’s.

Digitalisering

Buro Waalbrug heeft de kennis en ervaring in huis om u te ondersteunen bij uw digitaliseringsvraagstukken. Daarbij gaan wij verder dan het adviseren, tekenen, digitaal uitleveren en beheren van bijvoorbeeld IMRO-gecodeerde bestemmingsplannen en besluitvlakken. Naast inhoudelijke werkzaamheden fungeren wij ook graag als ‘vraagbaak’ in het kader van probleemoplossing. Daarnaast behoren interactieve welstandsnota’s en structuurvisies tot ons productenpallet. Wij zorgen ervoor dat al uw geo-informatie digitaal, geordend, beheerd en ontsloten wordt, als gedetailleerde onderlegger voor uw plannen.

Om gemeenten te ondersteunen bij het actualiseren én geactualiseerd houden van de plannen, hebben wij het zogenaamde ‘Serviceplan’ ontwikkeld, een plan op maat. Wij nemen u geheel of gedeeltelijk de werkzaamheden uit handen voor het actualiseren en beheren uw digitale plannen.

Kennis delen

Naast het dagelijkse advies hechten wij veel waarde aan het delen van kennis. We publiceren via onze site vakinhoudelijke artikelen en organiseren cursussen. De inhoud en praktijk van de opdrachtgever staan hierbij centraal. Wij hechten veel waarde aan goede interactie en besteden ruime aandacht aan vragen die bij de opdrachtgever leven.

Op dit moment bieden wij cursussen aan over de volgende onderwerpen:
- Actualiteiten Omgevingsrecht (met name Wet algemene bepalingen omgevingsrecht): U wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie.
- Nieuwe Omgevingswet: U wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken en krijgt inzicht in de gevolgen voor uw organisatie.
- Nu al eenvoudig beter: hoe kan onze organisatie ‘nu al (vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet) eenvoudig beter’ werken? Met thema’s als flexibele bestemmingsplannen en uitnodigingsplanologie.

Naast de hierboven genoemde onderwerpen is het altijd mogelijk om in overleg met onze adviseurs een cursus of presentatie samen te stellen.

Werken op locatie

Voor onze opdrachtgevers bieden wij, op projectmatige basis of ter vervanging van een medewerker, werken op locatie aan. In onderling overleg en na een wederzijdse kennismaking komt één van onze medewerkers tijdelijk voor één of meer dagen in de week bij u op kantoor werken. In de vakgebieden planologie, stedenbouw en landschap, juridisch advies en digitalisering hebben wij deskundige en ervaren medewerkers die een belangrijke meerwaarde vormen voor de uitvoering en totstandkoming van uw projecten.