Projecten

Afgelopen 11 maart 2020 hielden wij in samenwerking met Jansen Bouwontwikkeling B.V., Goudappel Coffeng en de gemeente Houten een bewonersavond over de nieuwbouwplannen voor de Kiem van Houten. Aanleiding was de recente terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan voor dit gebied.

Visiekaart zonne-energie Lingewaard

Op 20 februari 2020 stelden de gemeenteraden van Druten en Wijchen de beleidskaders voor zonne-energie vast. Buro Waalbrug stelde deze beleidsvisie in opdracht en in samenwerking met beide gemeenten op.

De Avond van het Buitengebied in West Maas en Waal, afgelopen 12 februari, was een groot succes. Zo'n 180 inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden toonden hun interesse in de toekomst van het buitengebied.

Visiekaart zonne-energie Lingewaard

Op 11 december 2019 stelde de gemeenteraad van Lingewaard de beleidskaders voor zonne-energie vast. Buro Waalbrug stelde deze beleidsvisie in opdracht en in samenwerking met de gemeente op.

Afgelopen donderdag werd tijdens een speciale bijeenkomst van de gemeenteraad van West Maas en Waal het door buro Waalbrug ontwikkelde omgevingswetspel gespeeld. Buro Waalbrug heeft de opdracht gekregen om voor het buitengebied van de gemeente West Maas en Waal een omgevingsvisie op te stellen. Het omgevingswetspel is onderdeel van het proces om tot deze omgevingsvisie te komen.

Bestemmingsplan de Boslaantjes Waalre Noord

Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Waalre het bestemmingsplan ‘De Boslaantjes, Waalre Noord’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 65 woningen mogelijk. Buro Waalbrug heeft in opdracht van de Van Grunsven Groep het bijbehorende bestemmingsplan opgesteld.

De gemeente West Maas en Waal heeft de ambitie om recreatiegebied De Gouden Ham verder te ontwikkelen als toeristisch-recreatieve hotspot in Rivierenland. Eén van de projecten in dit gebied is de ontwikkeling van recreatiepark ‘Landgoed De Acht Morgen'. In opdracht van de gemeente West Maas en Waal heeft ons buro het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en landschappelijk inpassingsplan opgesteld. 

Stedenbouwkundig plan Plakse Wei Bemmel

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling heeft buro Waalbrug een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan opgesteld voor de nieuwbouwwijk 'Plakse Wei' te Bemmel. Concept voor deze kleinschalige woonwijk is landelijk wonen, geïnspireerd op het aangrenzende buitengebied en park Lingezegen.

Buro Waalbrug heeft in opdracht van Jansen Bouwontwikkeling de stedenbouwkundige uitwerking voor de nieuwbouwwijk 'De Kiem van Houten' (Grassen-Noord) verzorgd. Op dit moment werken wij aan een (klimaatadaptief) inrichtingsplan voor de openbare ruimte. 

De Heilige Martinuskerk in Gendt is al jaren niet meer in gebruik en het voormalige kerkhof is al in 2005 geruimd. In opdracht van Hendriks Bouwontwikkeling heeft ons buro een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en inrichtingsplan opgesteld voor de herontwikkeling van de kerklocatie in Gendt. Uitgangspunt is het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle elementen.  

In 2012 heeft de gemeente Losser een concept-structuurvisie in procedure gebracht, die vanwege nieuwe ontwikkelingen en de (destijds) nog op te stellen regionale programmering voor woon- en werklocaties nooit is vastgesteld. Hierdoor ontbrak het de gemeente Losser al jaren aan een richtinggevend kader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

In opdracht van Wienerberger en Dekker Grondstoffen onderzoekt Buro Waalbrug de ontwikkelingsmogelijkheden van het steenfabrieksterrein in Milsbeek aan de Maas. In eerste instantie werd op het fabrieksterrein gefocust. Door Dekker bij het project te betrekken ontstond de kans om een integraal plan voor fabrieksterrein én uiterwaarden te kunnen maken.